Deze site maakt gebruik van cookies, eigen en van derden, om de website en de diensten te verbeteren. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie, bekijk ons Cookiebeleid

Algemene dienstvoorwaarden van Logismarket

1. Doel

Dit document regelt de Voorwaarden van de dienstovereenkomst tussen de partij die voor de Dienst inschrijft, hierna de Klant, en Mecalux S.A., hierna Mecalux, in het kader waarvan informatie zal worden ingevoerd in de Logismarket Industrial Directory, hierna de Dienst.

Het doel van deze Voorwaarden is om het volgende te regelen:

 • De toevoeging van informatie over de Klant en zijn producten en/of diensten in de Industrial Directory van Mecalux, toegankelijk via www.logismarket.nl (hierna: Portaal).
 • Toegang en gebruik van het Portaal door de Klant.

Deze Voorwaarden zullen beschikbaar zijn in het Nederlands en zullen door Mecalux per e-mail naar de Klant verzonden worden, ter bevestiging van de overeengekomen Dienst.

De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Dienst waarvoor de Klant inschreef, zijn degene die bij de ondertekening van de overeenkomst aanvaard werden.

Enkel de actueel geldende Algemene Dienstvoorwaarden zullen beschikbaar zijn op het Portaal. Mecalux behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2. De Dienstovereenkomst

In het kader van dit document omvatten de voorwaarden van de Overeenkomst zowel deze Algemene Dienstvoorwaarden als de Bijzondere Voorwaarden.

De Bijzondere Dienstvoorwaarden hebben betrekking op de eigenschappen van de Dienst, de prijs ervan, de betaalwijze en de betalingsvoorwaarden die door de Klant gekozen werden bij de inschrijving voor de dienst op het Portaal, of degene die vastgesteld werden in het door de Klant aanvaarde Bestelformulier.

De Dienst geeft de Klant de mogelijkheid om zijn producten en/of diensten te plaatsen met foto's, video's, audio, PDF-bestanden en prijzen op het Portaal. De verschillende referenties die een product of dienst kan omvatten zullen beschouwd worden als varianten van dergelijke producten en diensten. Producten of diensten zullen opgesomd worden op basis van informatie die door de Klant geleverd is, uitsluitend onder eigen verantwoordelijkheid.

De Klant bevestigt dat hij volledig is ingelicht over de inhoud van de Dienst waarvoor hij inschrijft.

Door de Bestelling te plaatsen, aanvaardt de Klant de voorwaarden van deze Overeenkomst, en is hij eraan gebonden. Als de persoon die deze voorwaarden aanvaardt dit doet in de naam van een andere persoon of vennootschap of andere juridische entiteit, verklaart en garandeert hij/zij dat hij/zij de volledige bevoegdheid heeft om die persoon, vennootschap of juridische entiteit te binden.

De Levering van de Dienst is afhankelijk van de definitieve goedkeuring van de Overeenkomst door Mecalux, die de door de Klant geleverde informatie en inhoud eerst zal valideren. De Dienstovereenkomst wordt geacht van kracht te zijn wanneer Mecalux ze per e-mail bevestigt aan de Klant.

De weigering door Mecalux om de Dienstovereenkomst goed te keuren, zal in geen geval recht geven op een schadevergoeding.

3. Diensten waarvoor men kan inschrijven

De Klant kan voor de volgende diensten inschrijven:

Jaarlijkse Premium Inschrijvingsservice

Deze Dienst omvat:

 • Opvallende aanwezigheid op het Portaal
 • Prioriteit in lijst van bedrijven en producten
 • Mogelijkheid reclame een onbeperkt aantal produkten
 • Onbeperkte leads gedurende 12 maanden
 • 4 maanden van willekeurige banner
 • Betaling van een vast tarief

Jaarlijkse Plus Inschrijving Service

Deze Dienst omvat:

 • Opname in de lijst bedrijven en producten
 • Mogelijkheid om tot 200 producten aan te prijzen
 • Onbeperkte leads gedurende 12 maanden
 • Betaling van een vast tarief

Pay Per Lead (PPL) Service

Deze Dienst omvat:

 • Opname in de lijst bedrijven en producten
 • Mogelijkheid om tot 200 producten aan te prijzen

Onder dit soort Dienst krijgt de Klant toegang tot een aantal leads (aanvragen) die bepaald worden in het onderschreven Mecalux pakket. Een "Lead" is een verzoek om informatie en/of een schatting, die men via het contactformulier van de website verkregen heeft en ontvangen heeft van een Klant van een gebruiker.

De duur van de Dienst wordt bepaald door het aantal leads, namelijk totdat de Klant het aantal onderschreven leads heeft opgebruikt.

De Klant kan haar leads beheren via het Portaal.

De beheersopties die voor de Klant beschikbaar zijn, omvatten ook de mogelijkheid om de leads binnen de 48 uur volgend op de ontvangst van de aanvraag af te wijzen, waarbij zaterdag en zondag niet worden meegerekend.

De Klant kan een lead afwijzen op basis van de volgende gronden:

 1. Het gaat om spam
 2. Het is een dubbele/herhaalde aanvraag
 3. Het gaat om een bedrijf of privépersoon die diensten aanbiedt
 4. Het gaat om een student of vereniging die informatie aanvraagt voor een studieproject
 5. De Klant heeft de in de aanvraag bedoelde producten of diensten niet
 6. De Klant biedt de dienst niet aan in het land zoals aangegeven in de aanvraag
 7. Het gaat om een test

Mecalux behoudt zich het recht voor om leads die ze als ongeldig beschouwt af te wijzen, en om de afwijzing van een lead door de Klant niet te aanvaarden als de rechtvaardiging als niet geldig beschouwd wordt.

Trial service

Mecalux mag de Klanttoegang tot de Dienst gratis aanbieden volgens de door Mecalux bepaalde voorwaarden en periode.

Mecalux zal de Klant een boodschap sturen met de bevestiging van de Dienst, de begindatum en duur ervan, evenals de andere eigenschappen van de onderschreven Dienst. Als de onderschreven Dienst vernieuwd wordt, is de startdatum de dag volgend op het verval van de voorwaarden van de vorige overeenkomst; in geval van de PPL Service, is de duur van de Dienst beperkt door het aantal onderschreven leads.

4. Uitvoering van de Dienst

4.1. Kwaliteit van de informatie

De Klant zal volledige en bijgewerkte informatie over zichzelf, zijn producten en diensten invoeren op het Portaal. In geval van wijzigingen moet de Klant de informatie op het Portaal onmiddellijk bijwerken.

De Klant garandeert dat alle informatie die op het Portaal is ingevoerd juist en volledig is, en voldoet aan de geldende normen van zedelijkheid, openbare orde en burgerlijk gedrag; de informatie mag in geen geval beledigend, onwettig, verwarrend, verouderd of dubbelzinnig zijn voor andere klanten en gebruikers van het Portaal, en mag niet in overtreding zijn met de wet, in het bijzonder de wetgeving inzake publiciteit en de Wet inzake de intellectuele en industriële eigendom, of de rechten van derden. In overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst, behoudt Mecalux het recht om gelijk welke inhoud die niet overeenstemt met deze bepalingen te verwijderen.

De Klant moet Mecalux al het materiaal of de inhoud die nodig is voor de levering van de Dienst bezorgen, volgens de technische bepalingen die door Mecalux vereist zijn. De Klant garandeert dat hij alle rechten heeft op de inhoud die op het Portaal gepubliceerd moet worden.

De Klant weet en aanvaardt dat de geleverde informatie ingevoerd zal worden bij informatie over producten en diensten van andere klanten, die mogelijk concurrenten zijn, en dat het uiteindelijk aan de gebruiker is om te beslissen met wie hij contact opneemt.

De informatie die de Klant aan Mecalux verstuurde voor publicatie op het Portaal met betrekking tot haar onderneming en de producten en/of diensten die het leverde, moet geschreven worden in de taal van ieder ingeschreven land.

4.2. Continuïteit van de Dienst

Mecalux zal haar uiterste best doen om de continuïteit van de Dienst aan te houden. Maar ieder soort handeling, test, controle en/of onderhoud zal op elk tijdstip vrij gekozen en uitgevoerd worden door Mecalux. Mecalux zal de Klant indien mogelijk via een aankondiging op het Portaal inlichten dat een onderhoud of andere activiteit, dat/die de Dienst zou kunnen beïnvloeden, geprogrammeerd werd. Mecalux is ook volledig vrij om de overdrachts- en controlecapaciteit of andere technische bronnen of diensten te wijzigen.

De Klant van zijn kant stemt in met de opname van nieuwe diensten die Mecalux op elk tijdstip kan invoeren. In dat geval kan de Klant zich terugtrekken uit de Diensten die gewijzigd werden. Een terugtrekking uit de dienst is geldig zodra Mecalux de Klant per e-mail op de hoogte stelt.

4.3. Het Portaal

De logische groepering en de systemen die gebruikt worden voor het zoeken van producten of diensten zullen naar eigen goeddunken bepaald worden door Mecalux, en worden beschermd volgens de toepasselijke regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendom en particuliere databanken. Productlijsten worden periodiek bijgewerkt wanneer nieuwe Klanten met hun producten en diensten toetreden tot het Portaal. De Klant erkent en aanvaardt ook dat producten op elk gewenst moment en naar goeddunken van Mecalux vervangen of verwijderd kunnen worden.

5. Verantwoordelijkheid van de Klant

De Klant is alleen verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het Portaal en van gebruikersnamen of toegangscodes zoals wachtwoorden die geleverd worden voor de toegang tot de Dienst; dienovereenkomstig mag het Portaal niet gebruikt worden voor onwettige doeleinden of die strijdig zijn met doeleinden die in de Overeenkomst bepaald worden.

De Klant is verantwoordelijk voor de keuze, het verlies, de diefstal of het niet-toegestane gebruik van gebruikersnamen en toegangscodes, en draagt op elk tijdstip de kosten en andere economische gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien. Hij verbindt zich er ook toe om de juiste werking van de Dienst niet te belemmeren, en in het bijzonder om de bandbreedten of andere technische elementen die beschadigd kunnen worden niet onnodig te overbelasten.

De Klant verbindt zich er verder toe om geen elementen die het Portaal zouden kunnen beschadigen, onderscheppen of volledig of gedeeltelijk verstoren, door te sturen naar of via het Portaal.

De Klant mag geen afbeeldingen of inhoud publiceren, waarvoor hij niet de vereiste rechten heeft of waarvoor hij niet de desbetreffende toestemming heeft van de houder van de rechten. De Klant is alleen verantwoordelijk voor vorderingen van derden jegens Mecalux ten gevolge van dergelijke inhoud. De Klant zal Mecalux vrijwaren voor elke claim, klacht, kosten, verlies, rechtszaak of sanctie die door een derde partij of zelfs openbare entiteit zou zijn opgestart, die zou kunnen voortvloeien uit hun ongeoorloofd gebruik van rechten van de derde partij op het Portaal.

6. Gegevensbescherming, commerciële communicatie en cookies

Indien Mecalux persoonlijke gegevens van de Klant of van haar werknemers en partners verzamelt, zullen dergelijke gegevens worden opgenomen in een bestand van Mecalux en gebruikt worden voor het beheer en het onderhoud van de contractuele relatie en om de Klant in te lichten over de Dienst.

De Klant geeft Mecalux de uitdrukkelijke toestemming om zijn gegevens te gebruiken voor het verstrekken van informatie over andere producten of diensten die Mecalux zou kunnen aanbieden via e-mail, en om haar persoonsgegevens voor de voormelde doeleinden door te geven aan andere vennootschappen van de bedrijfsgroep van Mecalux. Als Mecalux niet binnen een maand na de inschrijving voor de Dienst een negatief antwoord ontvangt van u, wordt verondersteld dat u uw toestemming geeft om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de voormelde doeleinden.

De Klant kan de rechten met betrekking tot de toegang, correctie, annulering en het verzet uitoefenen door een e-mail te sturen naar: info@logismarket.nl. De Klant kan zich op dezelfde manier ook verzetten tegen het versturen van commerciële communicatie per e-mail.

De Klant garandeert uitdrukkelijk dat hij voordat hij aan Mecalux persoonsgegevens over haar werknemers en partners bezorgt voor het beheer van de Dienst, hen op de hoogte gebracht heeft van de inhoud van deze clausule en dat de betreffende werknemers en partners hun uitdrukkelijke en volledige toestemming gegeven hebben.

De Klant van zijn kant verbindt zich om alle persoonsgegevens die hij via het Portaal ontvangt, inclusief maar niet beperkt tot gegevens uit e-mails verstuurd door gebruikers van het Portaal, te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Verder verbindt hij zich om deze gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan gewoon het antwoorden op verzoeken om informatie, tenzij anders is toegestaan door de gebruiker.

De Klant zal Mecalux vrijwaren en vergoeden voor elke claim, kost, schade of sanctie die zou kunnen voortvloeien uit de schending van de verplichtingen hiervan.

Het Portaal kan gebruik maken van haar eigen of derde partij "cookies" om navigatie te vergemakkelijken en om een persoonlijke en vlottere dienstverlening mogelijk te maken. "Cookies" zijn kleine tekstbestanden die de server plaatst in voorgeconfigureerde systeemmappen.

De cookies die Mecalux kan installeren, beschreven in het Cookiesbeleid, zijn uitsluitend verbonden met anonieme gebruikersprofielen en staan niet de toegang tot persoonsgegevens of gegevens opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker van het Portaal toe. De Klant kan haar browser configureren om cookies te blokkeren of kan ze indien gewenst vernietigen. Door de cookies uit te schakelen, kan de kwaliteit en de snelheid van de Dienst minder worden.

Door deze voorwaarden te aanvaarden, aanvaardt de Klant het Cookiesbeleid van Mecalux.

7. Beperking van aansprakelijkheid

Het Portaal is een online Industrial Directory, en is als zodanig een medium waarop de Klant zijn producten en diensten kan voorstellen en commerciële contacten kan leggen.

De commerciële verplichtingen die tussen de Klant en zijn contractsluitende partijen ontstaan zijn de uitsluitende bevoegdheid van de betrokken partijen, en Mecalux als houder van het Portaal heeft geen aandeel in dergelijke transacties.

Mecalux is als eigenaar van het Portaal enkel een tussenpersoon tussen de Portaalgebruiker en de Klant die zijn producten en diensten aanbiedt via het Portaal. Verder verklaart Mecalux dat het niet de bevoegdheid heeft om producten en diensten te verkopen voor en namens de Klant; dat wil zeggen, Mecalux kan in geen geval verbintenissen aangaan in naam van de Klant.

Het Portaal bevat links of verbindingen met websites van derde partijen die niet door Mecalux beheerd worden. Dergelijke links of verbindingen worden enkel opgenomen bij wijze van referentie. Mecalux heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan; de links en verbindingen die zijn opgenomen in het Portaal worden enkel ter referentie aangeboden, en als dusdanig beoordeelt Mecalux de inhoud, diensten of producten die door derde partijen via links worden aangeboden niet.

Mecalux aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit een onware, onvolledige, achterhaalde of onnauwkeurige inhoud of informatie van haar Klanten, die zijn opgenomen en worden aangehouden op het Portaal, of inhoud die bereikbaar is via de links op het Portaal. Mecalux zal in geen geval aansprakelijk zijn voor door Klanten geleverde informatie of voor aangegane product- of dienstenovereenkomsten.

Mecalux verbindt zich ertoe om alle nodige inspanningen te doen om de beschikbaarheid en continuïteit van de website en de daaraan verbonden diensten te garanderen; Mecalux kan echter niet op elk tijdstip correcte, ononderbroken en foutloze transacties garanderen. Mecalux controleert niet en garandeert evenmin de afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen in de inhoud of diensten die via de website worden aangeboden.

Onverminderd de voorgaande bepalingen, is Mecalux noch volledig, noch gedeeltelijk aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade of verlies ten gevolge van de Dienst.

8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De compilatie - met name het verzamelen, organiseren en opzetten - van de volledige inhoud van het Portaal is de exclusieve eigendom van Mecalux en is beschermd door nationale en internationale regelgevingen over industriële en intellectuele eigendom.

De Klant mag het Portaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de inschrijving voor de Dienst en de door Mecalux toegestane doeleinden.

De Klant geeft Mecalux de toestemming om, zowel elektronisch via de Portaal als in catalogi en bestanden, elke informatie, elk merk, etiket, speciaal teken of logo, en meer algemeen alle hierin weergegeven informatie, te reproduceren en verspreiden. Dit heeft betrekking op het gebruik van dergelijke elementen in het Portaal, in fysieke catalogi en mappen, in campagnes en activiteiten om het Portaal te promoten, in alle nieuws- en publiciteitsmedia waaronder: geschreven pers, internet, beurzen, informatiebrochures en -folders, voor onbepaalde tijd en zonder geografische beperkingen, zelfs al is de Dienst beëindigd of de Dienstaanvraag om gelijk welke reden niet goedgekeurd door Mecalux, tenzij anders door de Klant aangegeven. Mecalux erkent van haar kant dat dergelijke toestemming niet betekent dat dergelijke inhoud, merken, etiketten, speciale tekens of logo's aan haar zijn toegekend of gelicentieerd, en dat ze altijd in naleving van de rechten van de Klant gebruikt moeten worden.

De Klant garandeert dat de reclame en inhoud ervan of alle toegankelijk informatie of materiaal voldoet aan de geldende regelgevingen, en in het bijzonder aan de regelgevingen inzake reclame, inclusief e-reclame, en regelgevingen inzake intellectuele en industriële eigendom.

9. Duur en beëindiging

De looptijd van de Dienst is degene die vermeld wordt in de Bijzondere Voorwaarden.

Zodra deze periode beëindigd is, kan de Dienst vernieuwd worden volgens de door de Klant en Mecalux overeengekomen voorwaarden.

Als de dienst niet vernieuwd wordt op het einde van de looptijd van de Overeenkomst, kan Mecalux de informatie over de Klant en de Dienst naar eigen goeddunken behouden, volgens de voorwaarden die in de vorige paragraaf zijn weergegeven, gedurende een periode en volgens de voorwaarden die ze geschikt acht, zonder dat dit een vernieuwing van de Dienst inhoudt, noch de betaling van een vergoeding door de Klant, noch de toekenning van rechten ten gunste van hem.

Indien Mecalux de Dienst gratis aanbiedt, zal dit zijn gedurende de door Mecalux aangegeven periode. Deze periode kan door Mecalux naar eigen goeddunken verlengd worden, in overeenstemming met de door Mecalux vastgestelde voorwaarden en termijn. Onverminderd het voorgaande kan Mecalux de proefperiode op elk tijdstip wijzigen of beoordelen, zonder enige aansprakelijkheid van haar kant.

De Klant kan zich op elk tijdstip uit de Dienst terugtrekken. Mecalux zal het verzoek van de Klant om zich terug te trekken verwerken en de Klant zal op de hoogte gesteld worden van de datum dat dit van kracht gaat. Indien hij zich terugtrekt uit een betaalde dienst, moet de Klant de overeengekomen prijs volledig betalen.

Niettegenstaande de verantwoordelijkheid voor de schade die kan ontstaan als de Klant de Algemene of Bijzondere Voorwaarden tot regeling van zijn relatie met Mecalux niet naleeft, behoudt Mecalux het recht om alle of een deel van de door de Klant op het Portaal ingevoerde informatie te verwijderen of om de toegang ernaar te blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving, indien een derde partij Mecalux op de hoogte brengt dat deze illegale inhoud bevat of de rechten van een derde partij schendt. Dit blijft onverminderd de mogelijkheid tot de beëindiging van de overeenkomst vanwege een schending door de Klant.

Mecalux behoudt zich het recht voor om de toegang tot en het gebruik van het Portaal en de levering van de Dienst te onderbreken, via een gewone kennisgeving - via elektronische of telematische weg - aan de Klant die deze Overeenkomst schendt of, meer algemeen, gelijk welke toepasselijke door Mecalux gekende regelgeving. Mecalux kan deze maatregelen op elk tijdstip nemen, zonder enige aansprakelijkheid of aantasting van haar rechten en handelingen. In dat geval heeft Mecalux het recht om de Dienst terug te trekken en de Klant moet de overeengekomen prijs volledig betalen.

Na beëindiging van de Dienst om gelijk welke reden zal elke verplichting, die ofwel uitdrukkelijk ofwel door haar aard van kracht blijft, van toepassing blijven volgens haar eigen voorwaarden.

In geval van overmacht kunnen de partijen ofwel de uitvoering van deze Overeenkomst uitstellen totdat de gebeurtenis die deze onderbreking veroorzaakte beëindigd is, ofwel de Overeenkomst beëindigen in onderlinge overeenstemming of op initiatief van beide partijen, als de oorzaak van de onderbreking langer dan 30 dagen na de kennisgeving van de gebeurtenis duurt.

10. Overdracht van rechten en plichten

Mecalux is helemaal vrij om alle of sommige rechten en plichten in het kader van deze overeenkomst over te dragen, uit te besteden, toe te kennen aan een bedrijf van de Mecalux Groep en aan andere derde partijen naar haar keuze, mits de Klant hier vooraf van op de hoogte gebracht werd.

De Klant kan de rechten en plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst nooit en op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk overdragen, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven goedkeuring van Mecalux.

11. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Deze overeenkomst wordt uitgelegd en beheerd door de Spaanse wetgeving. Voor eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, zijn zowel de Klant als Mecalux onderworpen aan de jurisdictie en exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Barcelona, waarbij uitdrukkelijk afstand gedaan wordt van elke andere jurisdictie waaronder zij gerechtigd zijn.

12. Gegevens van Mecalux Group vennootschap die de overeenkomst afsluit

Mecalux, S.A., eigenaar van het PORTAAL

Tel: +34 932 609 000
Email: info@logismarket.nl
Fiscaal Nummer: A-08244998
Adres: C/ Silici, 1-5, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Ingeschreven in het Handelsregister van Barcelona, volume 1797, boek 1214, hoofdstuk 2, blad 23, blz. 16702, ingang 1

Algemene Dienstvoorwaarden bijgewerkt juli 2015