Juridische informatie

Toegang tot het Portaal

Het Portaal toegankelijk door middel van het adres www.logismarket.nl, of in het voorkomende geval door middel van het algemene adres www.logismarket.com (hierna te noemen het Portaal). wordt beheerd door MECALUX, S.A. (hierna te noemen MECALUX, gegevens aan het einde van de Gebruikersvoorwaarden). De conditie Gebruiker van MECALUX houdt in dat de Gebruiker akkoord gaat met de algemene voorwaarden, voor toegang en contacteren van zakelijke klanten van het Portaal MECALUX, die op de diensten van het Portaal van toepassing zijn. Zodra u gebruik maakt van het Portaal wordt begrepen dat u als Gebruiker akkoord gaat met de gehele inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden, in de huidige versie zoals gepubliceerd op het Portaal en deze uitdrukkelijk en zonder uitzonderingen accepteert. De Gebruiker gaat uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat de toegang tot en het gebruik van het Portaal de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker is. De Gebruiker accepteert de verantwoordelijkheid om het Portaal en de inhoud hiervan zorgvuldig en correct, conform de wet, de voorwaarden in deze Gebruikersvoorwaarden en elke andere willekeurige voorwaarde overeenkomend met het voorgaande en die van toepassing kan zijn, de goede gewoonten en de openbare orde, te gebruiken. Op dezelfde manier verplicht de Gebruiker zich noch het Portaal noch de diensten die op het Portaal worden aangeboden te gebruiken voor doelen die de rechten en/of belangen van derden zouden kunnen schaden of op wat voor wijze dan ook het Portaal of de diensten hiervan zouden kunnen schaden, onbruikbaar maken, overbelasten of een normaal gebruik en genot door andere Gebruikers van de Portaal onmogelijk maken. Als de Gebruiker op een bepaald moment vindt dat er iets in het kader van de diensten van het Portaal tegen hetgeen vastgelegd in de Gebruikersvoorwaarden in gaat, dan dient de Gebruiker MECALUX hiervan op de hoogte te stellen via e-mail op het adres info@logismarket.nl. Zij neemt geen kennis van de melding, refererend aan Artikel 16 en 17 van de wet betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel. De Gebruiker autoriseert MECALUX deze elementen of door de Gebruiker ingevoerde toevoegingen aan de inhoud van het Portaal, die tegenstrijdig zijn met de gepresenteerde voorwaarden, die een bepaald recht zouden kunnen schenden of die in overtreding zouden kunnen zijn met een wettelijke bepaling, zover MECALUX hiervan kennis heeft kunnen nemen, te verwijderen. Op deze website zijn cookies geïnstalleerd die zich uitsluitend associëren met anonieme profielen aangaande het gebruik van de website met als doel statistieken te kunnen realiseren van de e-marketing campagnes opgezet door Mecalux. Deze statistieken zijn op geen enkele wijze te associëren met identificeerbare of niet identificeerbare fysieke Gebruikers van het portaal. Ondanks het feit dat er geen persoonsgegevens worden opgenomen via de cookie, kan de Gebruiker zijn/haar navigator zo configureren dat er een bericht verschijnt wanneer men een cookie ontvangt, opdat de Gebruiker de installatie op zijn/haar harde schijf kan verhinderen. Het wordt de Gebruiker aangeraden hiervoor de handleiding en instructies van zijn/haar navigator te raadplegen.

Inhoud van het Portaal

MECALUX behoudt het recht de gehele presentatie van het Portaal te veranderen en te configureren, even als de diensten en de gebruikersvoorwaarden, zonder dat de Gebruiker hiervoor een bepaalde compensatie toekomt. De Gebruiker accepteert en erkent dat, door enkel en alleen het Portaal te bezoeken, alle gegevens en informatie over aanbiedingen, producten, diensten, prijzen, eigenschappen en alle andere gegevens en informatie die op het Portaal voorkomen enkel en alleen informatief zijn en gelden als inleidende informatie voor de Gebruiker die fouten en onnauwkeurigheden kan bevatten en gedateerd kan zijn. Daarom zal de Gebruiker genoemde gegevens niet gebruiken als grond voor beslissingen die economische consequenties of andere gevolgen zouden kunnen hebben voor de Gebruiker of derden zonder deze van te voren naar eigen inzicht te beoordelen in de wetenschap dat hij/zij volledig onder eigen verantwoordelijkheid handelt. De inhoud wordt niet geavaleerd, geanalyseerd, gefiltreerd of goedgekeurd door MECALUX. MECALUX neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van e-mails en andere berichten verstuurd door de Gebruiker. Om bepaalde secties van het Portaal te bezoeken, waar de Gebruiker persoonsgegevens dient door te geven, is het nodig dat de Gebruiker akkoord gaat met de Privacy Policy. In de Privacy Policy worden de voorwaarden waarop de Gebruiker toestemming geeft zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken, gedetermineerd. De Privacy Policy is complementair met deze Gebruikersvoorwaarden.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De Gebruiker erkent dat alle inhoud van dit Portaal (inclusief, maar niet beperkt tot, teksten, grafieken, logo´s, iconen, gegevensbestanden, afbeeldingen, tekstbestanden, audio, video en software) zijn eigendom van MECALUX, S.A. of van derden die zijn beschermd volgens de Spaanse en internationale normen voor intellectuele en industriële eigendomsrechten. De reproductie, het wijzigen, het kopiëren, het gebruik, het distribueren, het op de markt brengen, de openbare communicatie of welk ander gebruik van de gegevens op het Portaal (inclusief het ontwerp, configuratie en presentatie) die zonder toestemming van MECALUX plaats vindt heeft een schending van de huidige wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom tot gevolg. De Gebruiker moet zich onthouden van het veranderen of manipuleren van de ¨copyright¨ benamingen en andere gegevens die de rechten op intellectueel en industrieel eigendom van MECALUX aangeven noch die van de eigenaren van de inhoud op het Portaal en evenmin van technische hulpmiddelen voor beveiliging, digitale watermerken of elk ander instrument voor de beveiliging van de inhoud. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden aan derden toestemming te geven het Portaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Ook is het de Gebruiker verboden de producten en diensten van het Portaal in te voeren of op te nemen alsof het een eigen bedrijfsactiviteit zou zijn.

Beperking van de aansprakelijkheid

Het Portaal is in goed vertrouwen door MECALUX samengesteld met gegevens afkomstig van interne en externe bronnen en wordt in de huidige vorm aangeboden aan Gebruikers met dien verstande dat het onnauwkeurigheden en fouten zou kunnen bevatten. MECALUX is niet aansprakelijk voor de schade of nadelen van welke aard dan ook die zouden kunnen voortvloeien uit informatie, inhoud, software, materialen of producten opgenomen in het Portaal, noch van de inhoud van internetpagina´s van derden toegankelijk door middel van links op het Portaal. MECALUX is op geen enkele wijze aansprakelijk voor hetgeen zou kunnen voortkomen uit een gebrek aan juistheid, integriteit, actualiteit of nauwkeurigheid van de gegevens of informatie van welke aard dan ook inclusief die met betrekking tot aanbiedingen, producten, diensten, prijzen, eigenschappen of welke andere willekeurige gegevens of informatie aangaande de producten en diensten aangeboden door middel van het Portaal door leveranciers van producten of diensten dan ook, noch met betrekking tot de inhoud, gegevens of informatie die worden aangeboden vanaf de internetpagina´s van genoemde leveranciers. MECALUX zal duidelijk alle informatie die gebruikt wordt voor advertentiedoeleinden van haar leveranciers identificeren. De uitvoering hiervan zal altijd worden gecontroleerd door de leverancier die volledig verantwoordelijk is voor de genoemde informatie.

Toe te passen wet en jurisdictie

Deze Gebruikersvoorwaarden vallen onder de Spaanse wetgeving.

MECALUX, S.A.
Fiscaal Nummer: A 08244998
Silici, 1 - 5
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) Spanje

Handelsregister van Barcelona
Oprichting: Band 1797, Boek 1214, Sectie 2ª, Blad 23, Vel 16702, 1e inschrijving
Uitgave: Band 11.228, Blad 102, Vel B-67930
E-mail: info@logismarket.nl
Internet:www.logismarket.nl